Monaca Onsen UI Discord Chat Github Repo

Does Monaca Localkit 2.0.3 Cordova 6.2.0-beta option work ?