Monaca Onsen UI Discord Chat Github Repo

Blan screen when run in ios onsen+Vue.js